Báo cáo tổng quan Báo cáo tổng quan

Các báo cáo tổng quan tổng hợp dữ liệu của bạn và hiển thị nó dưới dạng trực quan để bạn có thể nhanh chóng xem dữ liệu thu thập cho từng câu hỏi trong khảo sát.

Báo cáo bảng chéo Báo cáo dạng bảng

Các báo cáo bảng chéo so sánh hai câu hỏi để xác định xu hướng và các mẫu trong dữ liệu của bạn. Báo cáo này sử dụng các phân tích Chi-square để xác định dữ liệu từ các câu hỏi có liên quan với nhau hay không.

Báo cáo so sánh Báo cáo dạng bảng

Các báo cáo so sánh được sử dụng để khảo sát các xu hướng trong dữ liệu khảo sát của các nhóm (thường là các phân đoạn nhân khẩu học).

Báo cáo phân đoạn Báo cáo dạng bảng

Các báo cáo phân đoạn so sánh các nhóm con trong dữ liệu của bạn. Bạn có thể phân đoạn dữ liệu bằng các câu hỏi khảo sát, dữ liệu liên lạc chiến dịch email, các biến URL, hoặc dữ liệu địa lý.

Báo cáo hồ sơ Báo cáo dạng bảng

Báo cáo hồ sơ so sánh một phản hồi với phần còn lại của các phản hồi khảo sát. Báo cáo này thường được sử dụng để chia sẻ khảo sát cá nhân của nhân viên, bài kiểm tra, và kết quả đánh giá cá nhân.

Báo cáo TURF Báo cáo dạng bảng

Tổng số tiếp cận và tần xuất không trùng lặp (TURF - Total Unduplicated Reach and Frequency) là một mô hình thống kê có thể giúp bạn lựa chọn cách thức tốt nhất để tiếp cận số người tối đa trong mục tiêu đích của bạn.

Bắt đầu dùng thử 7 ngày:   BEGINNER   BASIC       PRO      ENTERPRISE