1. Thiết kế khảo sát của bạn
  2. Chọn đối tượng tùy chỉnh của bạn
  3. Khởi chạy các khảo sát của bạn và bắt đầu xem các phản hồi

Nói cho chúng tôi về khảo sát của bạn