Xem trước & thay đổi giao diện

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế bảng hỏi khảo sát, bạn đã sẵn sàng để public, chia sẻ khảo sát của bạn để thu về những phản hồi mong muốn. Để thu...


Thay đổi Banner

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục banner, thực hiện các bước sau:


Chỉnh sửa bố cục & Văn bản

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục và văn bản khảo sát, thực hiện các bước sau:


Chỉnh sửa màu

Chức năng xem trước cũng cho phép bạn thay đổi màu nội dung sẽ hiển thị trên khảo sát: