Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để download một bản sao offline các kết quả khảo sát. Chúng tôi có nhiều ví dụ xuất...


Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi khảo sát đóng.


Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là một tập tin PDF (Portable Document Format).


Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một bảng tính XLS và mở kết quả khảo sát của bạn trong Excel.


Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các bài thuyết trình, gửi chúng qua email, hoặc chia sẻ bất cứ nơi nào khác mà bạn...


Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn dữ liệu của bạn để bạn có thể chia sẻ.


Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho các loại câu hỏi đóng.


Các loại biểu đồ

Các biểu đồ và các dữ liệu bảng được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi khảo sát đóng.


Xuất các kết quả được lọc

Bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn với bất kỳ luật lọc được áp dụng. Bằng cách export khung nhìn hiện tại hoặc một khung nhìn đã lưu của dữ...


Lọc các kết quả khảo sát

Các luật Lọc cho phép bạn phá vỡ các kết quả khảo sát của bạn và tập trung vào một tập con cụ thể dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể lọc bởi câu...


Các luật Ẩn/Hiện

Luật Ẩn/Hiện cho phép bạn chỉ hiển thị các kết quả từ một số câu hỏi của cuộc khảo sát. Nếu bạn quan tâm trong việc tập trung vào kết quả với chỉ...


Tạo các khung nhìn

Một Khung nhìn là một bản chụp của dữ liệu của bạn được tạo thành bất kỳ các quy tắc Lọc hoặc Hiển thị mà bạn áp dụng cho các kết quả khảo sát....


Xuất các biểu đồ

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh và sử dụng chúng trong các bài thuyết trình, gửi chúng qua email, hoặc chia sẻ bất cứ nơi nào...