Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời gian bạn ngồi lại và chờ đợi thông tin phản hồi từ đối tượng đích của...


Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo sát của bạn một cách khái quát nhất dưới dạng biểu đồ thời gian và vùng...


Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung, các thông tin chi tiết về người phản hồi giúp bạn kiểm soát được độ chính...


Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản hồi nếu các phản hồi đó không đáp ứng đúng nhu cầu mong muốn của bạn.


Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu phản hồi ra các định dạng PDF và Excel