Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ những đối tượng đích xác định chẳng hạn như nhân viên trong công ty, trường...


Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số lượng những người khảo sát đã thực hiện khảo sát của bạn.


Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật


Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều tiến trong khảo sát.


Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà các trang xuất hiện ngẫu nhiên.


Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người thực hiện khảo sát nhập chính xác một trong số các mã truy cập bạn đã tạo mới...