Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời ngắn, các ô nhập tương ứng với các nhạn của mỗi dòng

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi văn bản dạng danh sách để cho phép những người thực hiện khảo sát cung cấp các thông tin cho một danh sách các mục.

Báo cáo

Câu hỏi văn bản dạng danh sách thường sẽ được báo cáo mặc định dạng Phụ lục

Báo cáo câu hỏi văn bản dạng danh sách

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel, sẽ được hiển thị một cột cho mỗi mục của danh sách. Tiêu đề cột sẽ hiển thị mục danh sách đầu tiên, sau đó là câu hỏi. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...

Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát...