Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ...

Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số...

Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều...

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà...

Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người...