Các ví dụ xuất dữ liệu

Để xuất kết quả khảo sát, bạn cần có một kế hoạch chuyên nghiệp. Chúng tôi có một vài ví dụ xuất dữ liệu có sẵn nếu bạn muốn thấy một định dạng nào đó xuất ra trông như thế nào trước khi quyết định định dạng xuất nào là phù hợp với bạn.

Hãy tham khảo những ví dụ khảo sát để xem cách các dạng câu hỏi được sử dụng.

Tất cả các dữ liệu Báo cáo


Tất cả các dữ liệu phản hồi

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề