Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một bảng tính XLS và mở kết quả khảo sát của bạn trong Excel.

Để xuất kết quả khảo sát của bạn:

1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.

2. Nhấn Xuất dữ liệu ở phía tay trái của trang.

3. Chọn Xuất ra Excel.

Tùy thuộc vào loại câu hỏi, việc xuất XLS bao gồm các bảng trình bày sẵn có với:

• Các văn bản của câu hỏi và các tùy chọn trả lời

• Đếm phản hồi và tỷ lệ phần trăm trên lựa chọn trả lời và một biểu đồ tương ứng

• Số lượng người được hỏi trả lời và số người bỏ qua các câu hỏi

Xuất dữ liệu phản hồi tổ chức kết quả khảo sát trong một bảng tính mà mỗi hàng chứa các câu trả lời từ người trả lời nhất định. Các loại câu hỏi xác định cách dữ liệu được báo cáo trong bảng tính.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...

Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho...